شماره تماس

۰۹۳۷۴۰۹۰۵۵۸ _ ۰۵۱۳۸۸۰۶۹۲۴

تاریخ برگزاری

۱۱ تا ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

محل برگزاری

پردیس دانشگاه فردوسی مشهد